Tuesday, February 27, 2024

tapta-kanchana-gaurangi radhe vrndavanesvari 
vrsabhanu-sute devi pranamami hari-priye tapta-kanchana-gaurangi radhe vrndavanesvari 
vrsabhanu-sute devi pranamami hari-priye tapta-kanchana-gaurangi radhe vrndavanesvari 
vrsabhanu-sute devi pranamami hari-priye
 pañca-tattvatmakam krsna bhakta-rupa-svarupakam bhaktavataram bhaktakhyam namani bhakta-saktikam
hari haraye namah krsna yadavaya namah yadavaya madhavaya kesavaya namah

gopala govinda rama sri-madhusudana giridhari gopinatha madana-mohana

  sri-caitanya-nityananda sri-advaita-sita hari guru vaisnava bhagavata

 sri-rupa sanatana bhatta-raghunatha sri-jiva gopala-bhatta dasa-raghunathaa 
Sri Sri Rhada Krsna Sri Narasimha Baghavan Praladha Maharaja Jagatha Puri   Key! (Jai!)

All glories to Sri Guru and Sri Guranga! All Glories to Srila Prabhupada!
 

                                                                 SACRED EKADASHIS BLOG
                                                            
                                                                        WEHOKNIGHTS

                                                      Sri Krsna Chaitanya is my Lord and Savior!

                                                                                        
                                                                                         


 

No comments:

Post a Comment